Directory

Sl No.

Name

Designation

Landline No.

Mobile No & Email ID

1

Shri Harshvardhan Singh Khangarot

Jt. CCA

03862-229059

9479890328

harshvardhan.singh86@gov.in

2

Shri Sameer Kr. Baidya

ACCA

03862-224212

9401137577

sameer_baidya@yahoo.co.in

3

Shri Tikendrajit Konwar

Sr. Accounts Officer (Admn, USOF ,CPIO)

03862-229064

9435106049

tiken.67@gov.in

4

Shri Sanjib Kumar Samanta

Accounts Officer (Pension,Cash & Accounts/IA)

03862-229060

9475239132

sanjib.samanta@gov.in

5

Shri Subhas Saha

Accounts Officer (GPF/PDA/LF& SUC)

03862-229067

9007772463

subhasmsaha1966@gmail.com

6

Shri M. Kenjit Singh      AAO (GPF/PDA/LF& SUC)

03862-229060

8014696852

mkenjitsingh.76@gov.in

7

Shri Vikehiel Khazo

AAO (Pension,Cash & Accounts/IA)

03862-229065

9436005692

vikehiel@gmail.com

8

Shri Gaurav Kumar JA (Admn/USOF)

03862-229066

7903391739

991gaurva@gmail.com

9

Shri Thanggoulen Singson

JA (Pension/Cash&Accounts/IA)

03862-229069

9612401913

lelen1908@gmail.com

10

Shri Kaikhongam Haokip

LDC (IA/LF&SUC/Cash & Accounts)

 

8732844181

kaikho89@gmail.com

11 Shri Abhishek Kumar MTS  

7004110862

aknewid@gmail.com

12 Shri Paominlun S Haokip MTS  

7838961121

haokipminlun@ymail.com